Rólunk

Az AquaTherma Gyógyvízhasznosító Egyesület céljai:

 

Egyesületünk alapszabálya, működése


Alapítva:


2006. április 15.-énI. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Alapítók a Ptk, az Egyesülési jogról valamint a Közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján jogi személyiségű  közhasznú egyesületet hoznak létre, mely jelen alapszabályban meghatározott célra jön létre, nyilvántartott tagsággal, ügyintéző és képviseleti szervvel rendelkezik.


1.     Az egyesület neve: AquaTherma Gyógyvízhasznosító Egyesület
2.     Az egyesület székhelye: 6722 Szeged, Vitéz utca 10.
3.     Az egyesület felett az Ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.
4.     Az egyesület - céljainak megvalósítása érdekében - együttműködik a működési feltételeinek biztosításában részt vállaló állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, valamint magánszemélyekkel.
5.     Az egyesület - közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve - gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat. A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre köteles fordítani.
6.     Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI

Az egyesület céljai a Közhasznú szervezetekről szóló törvény 26§ c) 1., 6.,9., 19., pontjával összhangban:
- a magyarországi termálvizekben rejlő előnyök kiaknázásának segítése, támogatása, fejlesztése;
- a termálvizekre épülő turizmus segítése;
- termálvizekre alapuló vendéglátói-pari egységek, szállodák, wellness központok, gyógyfürdők, panziók, sportcentrumok érvényesülésének támogatása;
- a gyógyvizek, karsztvizek, termálvizek, és az ezekre épülő fürdők, mint kulturális és természeti örökségek megóvása, környezetük védelme;
- a termálvizek geotermikus energiájának felhasználását elősegítő kiadványok, programok, rendezvények szervezése;
- a termálvizek hasznosításával, népszerűsítésével, előnyeinek kiemelésével kapcsolatos konferenciák szervezése;
- a termál- és gyógyvizek előnyeit kiemelő marketing és kommunikációs programok létrehozása;
- termálvizeket hasznosító nyomtatott és online kiadványok, cd-k, és más anyagok gyártása, nyomtatása, készítése;
- a termálvizek, gyógyvizek hasznosításáért pályázatok készítése;
- a termál- és gyógyvizek orvosi felhasználásának népszerűsítése, ezen programok kivitelezése;
- termál- és gyógyvizekre épülő turizmus, hazai szellemi kultúrájának fejlesztése, népszerűsítése, különösen az euroatlanti integráción belül;
- a termál- és gyógyvizek előnyeit kiemelő média-megjelenések, társadalmi akciók megszervezése;
- több társadalmi és önkormányzati szervekkel való együttműködés kialakítása;
- külföldi minták megkeresése ezek adaptálásának lehetőségeinek felmérése;
- a termál-, karszt- és gyógyvizek tulajdonságait, ismertségét, kedveltségét, elfogadottságát mérő, hazai és külföldi kutatások szervezése;
- a környezettudatos és egészségtudatos országos és regionális programokban való aktív részvétel;
- a hazai ásványvizek fogyasztásának és népszerűsítésének támogatása, elősegítése;
- a fenti célok eléréséért pályázatokon való indulás, az elnyert pénzek törvényes felhasználása;

III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

 

1.     Az egyesületnek tagja lehet minden magyar és nem magyar állampolgár, illetve jogi személy, aki az egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyából származó kötelezettségeinek teljesítését vállalja.
2.     Az egyesület alapító tagjait a 2006. április 15. -én megtartott alakuló ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza, mely jelen alapszabály mellékletét képezi.
3.     Az egyesületbe való be-, illetve kilépés önkéntes.
4.     Az egyesület elnökét és elnökségi tagjait az egyesület tagjai sorából kell megválasztani.
5.     Az egyesület tagjairól az elnökség nyilvántartást vezet. A tagsági jogviszony a felvételi kérelemnek az elnökség elé terjesztésével és az elnökség - legközelebbi ülésén hozott - nyilvántartásba való felvételről szóló határozatával, a határozat meghozatalának napján jön létre.
6.     Az egyesületi tagság kilépéssel vagy törléssel szűnik meg. A kilépési szándékot az egyesület elnökségéhez kell írásban bejelenteni. A tagsági jogviszony ebben az esetben a bejelentés átvételének napján szűnik meg. Törléssel szüntethető meg a tagság a tag halála, vagy a szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén, valamint akkor, ha a tag a tagsági díjának, illetve a vállalt anyagi támogatásának fizetését 6 hónapnál hosszabb ideig elmulasztja és kötelezettségeit a felszólítás ellenére sem rendezi. Ebben az esetben a tagsági jogviszony az elnökségnek a törlésről szóló határozatának meghozatala napján szűnik meg. A tagsági jogviszony bármely módon való megszűnése a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségeinek teljesítése alól.
7.     Az egyesület tagjának jogait írásbeli meghatalmazás alapján más nem gyakorolhatja.

IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

1. A tagok jogai:
- a tag részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,
- a tag az egyesület szerveibe tisztségviselőt választhat és oda választható
- a tag észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az egyesület működésével kapcsolatban,
- az elnökségtől felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, amelyre az elnökség 30 napon belül köteles írásban választ adni,
- az egyesület valamely törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja, az egyesület tagjának jogait írásbeli meghatalmazás alapján más nem gyakorolhatja

2.     A tagok kötelezettségei:
- az egyesület alapszabályát és egyéb szabályzatait, valamint a vezető szervek által hozott határozatokat betartani,
- tevékenységével elősegíteni az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását,
- tevékenyen részt venni az egyesület anyagi forrásainak gyarapításában, a takarékos gazdálkodás megvalósításában, az egyesület vagyonának megóvásában,
- a tagsági díjat rendszeresen fizetni.

V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

 

1.§.
Az egyesület közgyűlése
1.     Az egyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés, amelyen az egyesület valamennyi tagja részt vehet.
2.     Az egyesület közgyűlései nyilvánosak.
3.     Az egyesület rendes közgyűlését évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.
4.     Az egyesület rendkívüli közgyűlést tart:
- az egyesület szavazati joggal rendelkező tagjai egyharmadának - az ok és a cél megjelölésével való - kezdeményezésére,
- az elnökség kezdeményezésére,
- a bíróság elrendelésére.
5.     A közgyűlést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén két elnökségi tag hívja össze. Az egyesület tagjait a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal írásban kell meghívni a közgyűlésre. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés napirendi pontjait.
6.     A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az egyesület elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, továbbá a közgyűlésen megválasztott kettő személy hitelesíti.
7.     A közgyűlés feladata és hatásköre:
- az egyesület alapszabályának jóváhagyása és módosítása,
- az évi költségvetés meghatározása,
- az elnök, és az elnökség éves beszámolójának megvitatása, elfogadása,
- határozathozatal az egyesület elnökének és elnökségének 5 évre történő megválasztásáról, felmentéséről,
- határozathozatal a tagsági díj megállapításáról,
- határozathozatal a tag ellen benyújtott fegyelmi indítvány ügyében,
- az egyesület megalakulásának, más egyesülettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása,
- közhasznúsági jelentés elfogadása,
- mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a hatáskörébe utal, továbbá amit a közgyűlés saját hatáskörébe von.
8.     A közgyűlés napirendjére az elnökség tesz javaslatot. A közgyűlés levezetését az elnökség egyik tagja végzi. Erről a közgyűlés szótöbbséggel határoz.
9. A közgyűlésen a határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
    - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
    - bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
10. A közgyűlésen hozott, indoklással ellátott határozatot a tagok a Bíróság előtt megtámadhatják.
11. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több, mint fele jelen van. Ha a közgyűlés az eredetileg kitűzött időpontban nem volt határozatképes, az ülést el kell halasztani. megismételt közgyűlést az eredeti napirendi pontok megtartásával 15 napon belül kell összehívni. A közgyűlés a határozatait - a tisztségviselők megválasztásának és visszahívásának kivételével - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
12. A közgyűlés titkos szavazással határoz a tisztségviselők megválasztásakor.
13. Az egyesület kiskorú tagja csak az életkorának megfelelő tisztségre választható.
14. Az egyesület elnökének és az elnökség tagjainak megválasztása külön szavazólapon történik. A jelöltek közül megválasztottnak az tekinthető, aki a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet szerezte meg. Ha valamely tisztségviselő megválasztásánál szavazategyenlőség alakul ki, úgy az ugyanannyi szavazatot kapott jelöltek között újabb választási fordulót kell tartani. Az újabb választási fordulóban az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki a legtöbb szavazatot kapta. Az újabb választási forduló előtt bármely jelölt visszaléphet a jelöltségtől, ebben az esetben a másik jelöltet kell megválasztottnak tekinteni.
15. A közgyűlés által választott tisztségviselők visszahívását az egyesület bármely tagja kezdeményezheti. A kérdésben közgyűlést akkor kell tartani, ha a kezdeményezéssel az egyesület tagjainak egyharmada egyetért. A szavazás ebben az esetben is titkosan történik.

 

VI.  AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA

 

1.     Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
2.     Az egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
- magán- és jogi személyek támogatásai, hozzájárulásai,
- tagsági díjak,
- rendezvények bevételei,
- reklámtevékenységből származó bevételek,
- állami támogatás,
- gazdasági, vállalkozási tevékenységből származó bevételek,
- pályázatokból származó bevételek,
- egyéb bevételek…
3.     Az egyesület vagyona:
- készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),
- készpénzre szóló követelés,
- vagyontárgyak.
4.  Az egyesület működése során céljai megvalósulása érdekében:
- gazdálkodik vagyonával
- vállalkozási tevékenységet folytathat   
- együttműködik országos és helyi hasonló célú társadalmi szervezetekkel, külön megállapodás alapján önkormányzatokkal, kormányzati szervekkel és hasonló intézményekkel
- céljai elérése érdekében részt vesz más szervek által kiírt pályázatokon
- az egyesületi célok megvalósulását elősegítő illetve lehetővé tevő beruházásokat támogat
- az egyesületi célok elérése érdekében támogatásokat nyújthat, melyeket a saját maga által kiírt pályázatok vagy egyéni kérelem alapján juttat
5. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósulása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezheti.
6. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenyégére fordíthatja.
7. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
8. Az egyesület vagyona teljes egészében felhasználható a működés megkezdésére, illetve későbbiekben a működési költségekre.
9. Az egyesület a bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásáért a saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek.
10. Az egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban.
11. Az egyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdasági, vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről és a közhasznú szervezetekről szóló mindenkor hatályos jogszabályok alapján végzi.
12. A Közhasznú szervezetekről szóló törvény 18 § alapján az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.

VII. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

Az egyesület köteles az éves beszámoló - elkészítésére, nyilvánosságra hozatalára illetve letétbe helyezésére a számviteli jogszabályok az irányadóak - jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.
A jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
    - számviteli beszámolót
    - költségvetési támogatás felhasználását
    - vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
    - cél szerinti juttatások kimutatását
    - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét
    - a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét
    - a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámolót.
Az egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet, egyébként a beszámoló elfogadásától számított 30 napig az elnök a beszámolót a székhelyen található hirdetőtáblán nyilvánosságra hozza.

 

VIII. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

1. Ha az egyesület éves bevétele meghaladja az Ötmillió Ft-ot, a vezetőszervtől elkülönült felügyelő szervet kell létrehozni. A felügyelő szerv ellenőrzi az egyesület működését, gazdálkodását. Működésére a közhasznú szervezetekről szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

IX. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

 

1.     Az egyesület megszűnik:
- feloszlásának a közgyűlés által történő elhatározásával,
- más egyesülettel, társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
- feloszlatásával,
- megszűnésének megállapításával.

 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1.     Ezt az alapszabályt az AquaTherma Gyógyvízhasznosító Egyesület alakuló közgyűlése a 2006. április 15.-én tartott ülésén elfogadta.
2.     Az egyesület a Csongrád Megyei Bíróság nyilvántartásba vételről szóló végzésének napján jön létre.
3.     Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Egyesülési jogról szóló törvény, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló törvényrendelkezései az irányadók.


Rózsa Péter elnök

Szűcs Norbert elnökségi tag

Kunstár Csaba elnökségi tag


 

2011. augusztus 01.

on-line KÉRDÉS

Egyetért-e Ön azza, hogy a Barlangfürdő legalább 3km-s környéke természetvédelmi terület legyen?